Дементов Володимир Олександрович

«Розвиток державної служби в умовах реформування державного управління в Україні»

Спеціальність 25.00.03 – державна служба.

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Газарян Світлана Вікторівна, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування.

Захист відбувся 23 травня 2014 р.

У дисертації обґрунтовуються теоретико-методологічні засади щодо змісту розвитку державної служби в умовах реформування державного управління в Україні з позицій розбудови демократичної України та громадянського суспільства. Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які складаються в системі реформування державного управління в Україні. Предмет дослідження – розвиток державної служби в умовах реформування державного управління в Україні. Обґрунтовано пріоритетні напрями здійснення цього процесу в практичній діяльності у сфері державної служби та розроблено відповідні практичні рекомендації на основі системного і синергетичного підходів. Досліджено теоретичну модель розвитку державної служби в умовах реформування державного управління в контексті теорій розвитку та законів і філософії держави як орієнтованої на споживача сервісної організації. Визначено поняття «розвиток державної служби», сутність якого можуть розкрити такі ознаки, як процесуальність, цілеспрямованість, якісні і кількісні зміни внутрішнього середовища, координованість з розвитком зовнішнього середовища, досягнення соціально корисного ефекту. Встановлено необхідність багатовимірної оцінки якісних і кількісних змін у функціонуванні державної служби України та запропоновано використання методів кластерного та факторіального аналізу щодо з’ясування проблем, що перешкоджають прогресу державної служби, а також виявлення факторів, що впливають на хід її розвитку в Україні. Висвітлено тенденції розвитку державної служби в умовах реформування державного управління в Україні та обґрунтовано напрями упровадження зарубіжного досвіду реформ публічного управління у вітчизняну практику державної служби. Доведено доцільність інтенсивності демократичних процесів на державній службі, взаємодії державних органів з громадськістю на принципах соціальної відповідальності та комплексного підходу до управління людськими ресурсами державної служби, що має ґрунтуватись на мотивації до саморозвитку.