Чуприна Юлія Юріївна

"Державна політика реформування системи судової влади в Україні"

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Робота виконана в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник - кандидат юридичних наук, доцент Глухачов Євген Федорович, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри права та законотворчого процесу.

Захист відбувся 16 грудня 2011 р.

У дисертації обґрунтовано теоретичні засади і розроблені практичні рекомендацій із забезпечення ефективного реформування системи судової влади в Україні в контексті запровадження європейських стандартів судочинства. Визначено сутнісні ознаки державної політики реформування судової влади, розкрито історичні особливості становлення й розвитку системи судової влади України, з'ясовано роль і місце судової влади в механізмі державного управління, визначено сутність державного управління у сфері судоустрою та щодо питань судової реформи. Здійснено всебічний аналіз теоретичних підходів до реалізації судової влади, її фактичного місця в механізмі правової держави. Запропоновано щодо вдосконалення системи підготовки кадрів для судів, унормування процедури навантаження суддівського корпусу.