Чикаренко Ірина Аркадіївна

"Формування проектно-орієнтованої системи стратегічного управління розвитком міста"

Спеціальність 25.00.04 - місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Шаров Юрій Павлович, перший заступник директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами

Захист відбувся 5 квітня 2007 р.

У дисертації наведено розв'язання актуальної наукової задачі формування проектно-орієнтованої системи стратегічного управління розвитком міста та здійснено розробку прикладних методико-технологічних моделей, що забезпечують її практичне використання, зокрема, розроблено підхід до оцінювання суспільної корисності проектів у сфері публічного управління, на підставі якого отримано можливість кількісного визначення загального результату реалізації стратегії через формування його профілю в термінах вигід громади; розроблено класифікацію зазначених вигід; формалізовано цільову функцію управління портфелем проектів, реалізація якої дозволяє максимізувати ступінь наближення до запланованого результату стратегії через перерозподіл проектних ресурсів; запропоновано виокремлення спеціальної функції стратегічного контролінгу, реалізація якої дозволяє своєчасно корегувати траєкторію досягнення стратегічного результату з огляду на визначені стратегічні цілі та планований стратегічний результат.