Брус Тетяна Миколаївна

"Аналіз державної політики: теоретико-історичні основи"

Спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент Романов Владислав Євгенович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, докторант

Захист відбувся 18 листопада 2004 р.

У дисертації розглянуті проблеми тлумачення поняття "аналіз державної політики", а також його входження в науковий обіг. Проаналізовано сучасний стан розробки теми дисертаційного дослідження, обґрунтована методологія дослідження. Розкриті основні етапи та особливості процесу становлення і розвитку аналізу державної політики як сфери наукового пізнання та галузі професійної діяльності в контексті історичного розвитку суспільства й політичної думки. З'ясовані основні соціокультурні передумови формування аналізу державної політики, зокрема: демократизація суспільства, формування громадянського суспільства, розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову, розвиток правової держави тощо. З огляду на досвід державного управління Канади, США та Великої Британії зроблено висновок, що впровадження методів аналізу державної політики в Україні буде служити дійовим механізмом всебічного реформування політичної, правової та інших систем суспільства. Проаналізовані головні перешкоди на шляху впровадження аналізу державної політики в урядову практику і запропоновані рекомендації та пропозиції щодо їх подолання.