Бородіна Оксана Анатоліївна


«Державне управління розвитком регіонів: європейський досвід та його адаптація в Україні»

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління

Робота виконана у Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор економічних наук, доцент Каховська Олена Володимирівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики.

Захист відбувся 31 серпня 2013 р.

У дисертації вперше розроблено та обгрунтовано концепцію державного управління розвитком регіонів, основою якої є організаційно-структурна модель з блоками нормативно-правового, організаційного та ресурсного забезпечення. Удосконалено організаційно-інституціональну структуру системи державного управління розвитком регіонів, понятійно-категоріальний апарат дослідження шляхом узагальнення системи поглядів до трактування основних дефініцій. Дістало подальшого розвитку: періодизація становлення державного управління розвитком регіонів в країнах Європейського Союзу із встановленням пріоритетів розвитку на кожному з них.