Бондаренко Євген Михайлович

«Pозвиток організаційної культури державної служби: соціальний аспект»

Спеціальність 25.00.03. – державна служба

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, доцент Дрешпак Валерій Михайлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем.

Захист відбувся 23 травня 2014 р.

У дисертаційному дослідженні вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає у виявленні та систематизації соціальних факторів, встановленні закономірностей розвитку організаційної культури державної служби та розробці на цій основі концептуальних підходів до розвитку організаційної культури державної служби України в сучасних умовах. Об’єкт дослідження – організаційна культура державної служби. Предмет дослідження – соціальний аспект розвитку організаційної культури державної служби. Розкрито соціальний аспект розвитку організаційної культури державної служби. Виявлено закономірність розвитку організаційної культури державної служби, яка полягає у циклічній зміні домінуючих соціокультурних факторів цього розвитку (авторитет, цінності, традиція, ритуал). На цій основі сформульовано та обґрунтовано підходи: до визначення змісту та умов розгортання циклу розвитку організаційної культури державної служби, а також до виокремлення актуальних фаз цього циклу та розробки методики їх діагностики. Визначено підходи до управління процесом розвитку організаційної культури державної служби на основі можливих сценаріїв розвитку цієї культури, що враховують наявність природних і штучних впливів і відповідають різним фазам циклу розвитку цієї культури, а також комбінування різних за спрямуванням типів управлінських впливів у межах окремого циклу змін організаційної культури державної служби.