Боделан Володимир Русланович

«Державне управління громадсько-державним партнерством: теоретико-методологічний аспект»

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління

Робота виконана в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Драгомирецька Наталія Михайлівна, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри філософських та соціально-політичних наук;

Захист відбудеться 25 вересня 2015 р.

У дисертаційному дослідженні вирішено актуальне наукове завдання щодо теоретико-методологічного обґрунтування державного управління громадсько-державним партнерством через розвиток соціального бізнесу та соціального підприємництва на засадах світового досвіду, та розробки на цьому підґрунті першорядних етапів формування і розвитку державного управління громадсько-державним партнерством в Україні, й вироблення його вітчизняної моделі. Одержані в процесі дослідження результати дозволяють сформулювати відповідні висновки та пропозиції.
Об’єктом дослідження є громадсько-державне партнерство, засноване на формуванні соціального бізнесу та соціального підприємництва.
Предметом дослідження є теоретико-методологічний аспект державного управління громадсько-державним партнерством.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні актуального наукового завдання – виокремлення теоретико-методологічних аспектів вітчизняної моделі державного управління громадсько-державним партнерством з врахуванням світового досвіду.