Безверха Тетяна Володимирівна

«Державне управління етнонаціональними відносинами в контексті формування української національної ідеї»

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор Кривчик Геннадій Георгійович, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, завідувач кафедри українознавства

Захист відбувся 16 січня 2009 р.

У дисертації розкрито концептуальні засади державного управління етнонаціональними відносинами в контексті формування української національної ідеї. Показано основні історичні етапи становлення наукових поглядів щодо теоретико-методологічних підходів щодо державного управління етнонаціональними відносинами. Проведено аналіз існуючих тенденцій етнополітичного розвитку України. Показано, що процес формування української нації безпосередньо пов’язаний з формуванням громадянина України. Доведено, що єдність української національної культури за умов одночасного вільного розвитку культур усіх етнічних груп є однією з умов успішного процесу формування української нації. Важливим завданням сучасного державного управління етнонаціональними відносинами в Україні визначено формування комплексної багаторівневої та міжгалузевої системи управління цими відносинами, яка повинна будуватися на поєднанні зусиль усіх гілок влади, галузей управління, залучених до реалізації української національної ідеї, що має бути спрямована на зміцнення державності України.