Аршава Інна Олександрівна

«Державне управління розвитком нотаріату в умовах трансформації українського суспільства»

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Серьогін Сергій Михайлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, директор інституту.

Захист відбувся 04 жовтня 2013 р.

У дисертації вперше обґрунтовано застосування проактивного підходу як інноваційного інструменту удосконалення державного управління нотаріатом; встановлення прогностичної спроможності діяльності нотаріусів з урахуванням проактивної парадигми державного управління нотаріатом; основних складових Концепції розвитку нотаріальної діяльності в Україні, запропоновані етапи запровадження цієї Концепції. Удосконалено наукові підходи щодо багатовимірного державного управління нотаріатом в суспільстві, що трансформується; теоретичні основи реформування державного управління розвитком нотаріату з урахуванням тенденцій трансформації суспільних відносин. Політико-адміністративної системи держави, ментальності соціуму та власне нотаріату як публічного інституту в українському суспільстві; методологічні засади застосування зарубіжного досвіду державного управління у сфері нотаріальної діяльності.