Архипенко Іван Михайлович

«Реформування державного управління аграрною сферою в Україні: світоглядні засади»

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління
Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Гончарук Наталія Трохимівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

Захист відбувся 08 листопада 2013 р.

У дисертації здійснено комплексне дослідження психологічної готовності державних службовців до професійної діяльності в євроінтеграційних умовах і на цій основі розробка напрямів формування психологічної готовності державних службовців до роботи в євроінтеграційних умовах. Удосконалено понятійний апарат з проблеми налагодження професійної діяльності державних службовців в умовах європейської інтеграції шляхом обґрунтування й уточнення сутності поняття “психологічна готовність державних службовців”. Дістали подальшого розвитк визначення й наукове обґрунтування психолого-педагогічних розвитку психологічних структур державного службовця в контексті вимог європеїзації державного управління.