Акімов Олександр Олексійович

«Організаційні засади корпоративного управління соціальним розвитком територіальних громад»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Бобровська Олена Юріївна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри економіки та регіональної економічної політики.

Захист відбувся 31 серпня 2013 р.

У дисертації уперше обґрунтовано основні складові концепції корпоративного управління соціальним розвитком, запропоновані етапи запровадження цієї концепції. Удосконалено форми управління соціальним розвитком територіальних громад; класифікацію індикаторів соціального розвитку територіальних громад. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо обґрунтування доцільності використання корпоративного підходу в управлінні соціальним розвитком територіальних громад; понятійний апарат науки державного управління; компоненти системного аналізу тенденцій зміни і стану соціального розвитку територіальних громад.