Жадан Євгеній Володимирович

«Забезпечення соціальної безпеки міста: організаційно-функціональні аспекти»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, Бобровська Олена Юріївна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри економіки та регіональної економічної політики

Захист відбудеться 29 вересня 2016 р.

Дисертацію присвячено обґрунтуванню напрямів удосконалення організаційно-функціональних засад діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення соціальної безпеки міста, опрацюванню моделі соціальної безпеки міста та формуванню механізму її практичної імплементації. Теоретичні засади побудови моделі базуються на припущенні, що збалансований розвиток міської господарської системи в умовах укріплення тенденції міжтериторіальної соціально-виробничої інтеграції є базисом формування засад соціальної безпеки міста, що виступає проміжною ланкою в системі національної безпеки держави. Координуюча роль органів місцевого самоврядування в імплементації моделі зводиться до створення адміністративно-організаційних та інституційно-економічних основ для розвитку соціально орієнтованої господарської системи міста.

У дисертації на основі ґрунтовного аналізу організаційно-функціональних аспектів гарантування безпеки запропоновано комплексний підхід до формування організаційно-функціональної моделі соціальної безпеки міста, що дозволить органам місцевого самоврядування забезпечувати на якісно новому рівні задоволення потреб громади в безпеці організації процесів продуктивної життєдіяльності.
Об'єктом дослідження є забезпечення соціальної безпеки міста.
Предметом дослідження є організаційно-функціональні аспекти забезпечення соціальної безпеки міста.