Янишевський Маркіян Мар'янович

"Взаємовідносини між органами місцевого самоврядування в Німеччині (на прикладі землі Бранденбург): досвід для України"

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Когут Петро Володимирович, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

Захист відбудеться 17 березня 2017 р.

Дисертація присвячена дослідженню територіальної організації влади та взаємовідносин між органами місцевого самоврядування у громадах федеральної землі Бранденбург.

Розкрито теоретичні та нормативно-правові основи функціонування системи органів самоврядування громади. Виявлено, що гарантія місцевого самоврядування - це система автономій, якими наділяється громада: територіальна, фінансова, організаційно-структурна автономії, самостійність в упорядкуванні території громади, незалежність у відборі муніципальних службовців, автономія локального нормотворення та самостійність у відборі посадових осіб місцевого самоврядування.

Здійснено аналіз історичних та сучасних моделей муніципального управління в Німеччині. Проведено оцінку сучасного стану і перспектив розвитку муніципального устрою в громадах Бранденбургу.

Виявлено різноманіття організаційно-правових форм громад та їхній вплив на систему органів місцевого самоврядування муніципалітетів Бранденбургу. Детально розкрито правовий статус, особливості компетенції та внутрішньої структури ради. Досліджено роль бургомістра в муніципальному управлінні та взаємовідносини з радою та головним комітетом в контексті моделі "рада - бургомістр з подвійним управлінським центром". Розкрито механізм залучення жителів громади до участі у вирішенні справ місцевого значення.

Проаналізовано механізм управління округою громади у землі Бранденбург та можливість його використання в об'єднаних громадах в Україні. Проаналізовано механізм управління округою громади у землі Бранденбург та можливість його використання в об'єднаних громадах в Україні. Обґрунтовано, що створення спроможних громад у Бранденбурзі шляхом укрупнення не позначилося негативно на близькості місцевої влади до її жителів.

Висвітлено перспективи спільного управління декількома громадами в Україні. Розкрито сутність сучасних компетенційних та процедурних муніципальних спорів в Україні та запропоновано шляхи їх вирішення. Напрацьовано пропозиції щодо вдосконалення системи органів місцевого самоврядування та їх взаємовідносин на основі адаптації позитивного досвіду громад Бранденбургу.

Об'єктом дослідження - взаємовідносини між ОМС у ФРН.
Предметом дослідження - шляхи удосконалення взаємовідносин між ОМС в Україні на основі використання досвіду федеральної землі Бранденбург.