Стадниченко Тетяна Олексіївна

"Удосконалення нормотворчої діяльності органів влади в умовах модернізації публічного управління"

Спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління.

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Баштанник Віталій Володимирович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри права та європейської інтеграції.

Захист відбудеться 17 березня 2017 р.

Дисертація присвячена дослідженню засад удосконалення нормотворчої діяльності органів влади в умовах модернізації публічного управління. Обґрунтовано зміст інституціонального концепту модернізації публічного управління, що в організаційно-правовому та адміністративно-політичному розумінні являє собою зміст загальнообов'язкових правил, процедур та принципів правореалізації у сфері державного управління, актів правотворчості державних органів і органів місцевого самоврядування. Доведено, що важливим чинником модернізації публічного управління є комплекс норм, правил, процедур, що регламентують здійснення владних повноважень. Уточнено дефініції "орган влади", "нормотворення", "публічне управління" тощо. Удосконалено наукові підходи до визначення змісту нормотворчої діяльності. Запропоновано концепцію удосконалення нормотворчої діяльності органів влади в умовах модернізації публічного управління.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються в процесі модернізації публічного управління.
Предметом дослідження є удосконалення нормотворчої діяльності органів влади в умовах модернізації публічного управління в Україні.