Пашкова Ганна Геннадіївна

«Державне управління регіональним розвитком в Україні у контексті підвищення конкурентоспроможності: теоретичний аспект»

Спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, Бобровська Олена Юріївна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри економіки та регіональної економічної політики

Захист відбудеться 30 вересня 2016 р.

У дисертації вирішене актуальне наукове завдання щодо визначення теоретичних, історичних та методологічних засад державного управління регіональним розвитком в Україні у контексті підвищення конкурентоспроможності. Автором розкрито тенденції еволюції теорії державного управління регіональним розвитком, визначено сутність основних категорій, узагальнено світові тенденції та національні особливості формування конкурентоспроможності регіонів.
Запропоновано бренд-орієнтований підхід до державного управління регіональним розвитком на основі адаптації зарубіжного досвіду. Розроблено модель регіонального брендингу, зорієнтовану на посилення позицій конкурентоспроможності регіону, підвищення його інвестиційної привабливості.
Об'єктом дослідження є суспільні відносини в системі державного управління регіональним розвитком.
Предметом дослідження є теоретичний аспект державного управління регіональним розвитком в Україні у контексті підвищення конкурентоспроможності.