Мунько Анна Юріївна

«Удосконалення системи управління місцевими фінансами в умовах децентралізації влади в Україні»

Спеціальність 25.00.04 - місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, Бобровська Олена Юріївна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри економіки та регіональної економічної політики

Захист відбудеться 24 листопада 2016 р.

У дисертації запропоновано комплекс концептуальних положень щодо вдосконалення системи управління місцевими фінансами, які дозволяють реалізувати заходи та досягти цілей децентралізації влади в Україні. Розроблено структурно-функціональну модель управління місцевими фінансами, яка включає 9 функціональних блоків та 4 базові "точки зростання" обсягів фінансових ресурсів. Визначено, розширено та удосконалено управлінський інструментарій органів місцевого самоврядування, застосовуючи який вони зможуть розвивати фінансовий потенціал муніципального утворення та генерувати фінансові ресурси для реалізації проектів розвитку території. Запропоновані інструменти управління місцевими фінансами інтегровано в програмних заходах реформування системи управління місцевими фінансами в регіонах та плані заходів удосконалення системи управління місцевими фінансами на рівні муніципальних утворень.
Об'єкт дослідження - процеси управління місцевими фінансами.
Предмет дослідження - концептуальні положення та моделі щодо вдосконалення системи управління місцевими фінансами в умовах децентралізації влади в Україні.