Маланчій Микола Олександрович

«Формування професійної ідентичності персоналу державної прикордонної служби України»

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Липовська Наталія Анатоліївна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування

Спеціальність 25.00.03 – державна служба

Захист відбудеться 30 вересня 2016 р.

У дисертації узагальнено теоретичні засади формування професійної ідентичності персоналу Державної прикордонної служби України та розроблено наукові висновки і пропозиції щодо удосконалення управління цим процесом в практиці державного управління в Україні, зокрема розроблено дескриптивну модель професійної ідентичності персоналу Державної прикордонної служби України, основними компонентами якої є динамічна система професійних цінностей та набутої професійної компетентності, яка складається з діагностичного, цільового, змістовного та оціночного блоків і містить наступні функціональні компоненти: когнітивний, мотиваційний, емоційно-вольовий, операційний, рефлексивний, враховує зовнішні і внутрішні умови і дозволяє намітити шляхи удосконалення формування та розвитку професійної ідентичності персоналу Державної прикордонної служби України та профілі професійної компетентності для головних посад Державної прикордонної служби України відповідно до нових стандартів державної служби України.
Об'єкт дослідження - професійна діяльність персоналу Державної прикордонної служби України.
Предмет дослідження - формування професійної ідентичності персоналу Державної прикордонної служби України.