Хаітов Павло Олександрович

«Розвиток трансформаційного лідерства на державній службі».

Спеціальність 25.00.03 – державна служба.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, доцент, Хожило Ірина Іванівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

Захист 15 вересня 2017 р.

У дисертації узагальнено теоретичні засади розвитку трансформаційного лідерства на державній службі та розроблено наукові висновки і пропозиції щодо удосконалення цього процесу у практиці державного управління в Україні. Автором обґрунтовано концептуальні та технологічні засади діагностики та розвитку трансформаційного лідерства на державній службі, які містять такі складові: освітню, регламентовану процедурами, спрямованими на зміну форм навчання в межах застосування сучасних методів активного впливу на особистість з метою підготовки її до практичної управлінської діяльності; індивідуальну, що передбачає існування особистісної структури, що забезпечує персональну (операціональну і мотиваційну) готовність до змін, сприйняття нового досвіду і ресурсів впливу; групової взаємодії, яка базується на аналізі поведінки лідерів у межах виконання управлінських обов’язків, підтримки ділових і міжособистісних відносин; організаційну, яка забезпечується трансформацією діяльності служб управління персоналом органів державної влади, спрямовану на активне їх включення у формуючу діяльність щодо підвищення якості управлінських взаємодій суб’єкта й об’єкта управління; діяльнісну, засновану на оцінюванні особистих якостей і досягнень лідерів та використанні ситуаційного підходу в державному управлінні.
Об’єкт дослідження – розвиток системи державної служби.
Предмет дослідження – розвиток трансформаційного лідерства на державній службі.