Бєльська Тетяна Валентинівна

"Державна політика та державне управління в умовах впливу глобального громадянського суспільства"

Спеціальність 25.00.04 – теорія та історія державного управління.

Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор соціологічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Афонін Едуард Андрійович, Національна академія державного управління при Президентові України, професор кафедри політичної аналітики і прогнозування.

Захист 16 травня 2017 р.

У дисертації з'ясовано сутність та співвідношення вихідних понять - "державна політика", "державне управління", "глобалізація" та "глобальне громадянське суспільство". Представлено структуру глобального громадянського суспільства, яке охоплює громадські рухи, міжнародні недержавні об'єднання й інформаційно-комунікаційні мережеві об'єднання, що в комплексі впливають на політику національних держав, геополітичних регіонів і міждержавних об'єднань. Класифіковано міжнародні недержавні організації відповідно до функціонального призначення та цілей: адвокатські, сервісні, think tаnk (аналітичні "мозкові центри") та ідеологічні. Визначено основні закономірності розвитку глобального громадянського суспільства, що базуються на архетипах колективного несвідомого і пов'язані з еволюцією людини.

Представлено динаміку становлення державної політики на українських землях та відносини держави з громадянським суспільством за допомогою аналітичної моделі "Універсальний епохальний цикл", структура циклу в якій складається з чотирьох елементів: революція - інволюція - коеволюція - еволюція, відповідно до яких за характером взаємовпливів держави з громадянським суспільством виділено фактори: виникнення / народження (період "революції"), становлення / функціонування ("інволюція") реформування ("коеволюція") та розвиток ("еволюція") Української держави і громадянського суспільства. Охарактеризовано фактори впливу на національну державну політику в різні історичні епохи.

Досліджено діяльність інститутів глобального громадянського суспільства в конфліктних зонах сучасного світу та визначено роль нових акторів глобального громадянського суспільства - волонтерів та он-лайн спільноти - у становленні державної політики національних держав. Розроблено рекомендації для формування державної політики в умовах глобалізації.

Об'єкт дослідження - суспільно-владні відносини в умовах глобалізації.

Предмет дослідження - державна політика та державне управління в умовах впливу глобального громадянського суспільства.