Артеменко Ігор Віталійович

«Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства у формуванні й реалізації молодіжної політики»

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управлінняя

Національної академії державного управління при Президентові України.
Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління

Науковий керівник – доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Бородін Євгеній Іванович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, перший заступник директора, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування

Захист відбудеться 07 грудня 2017 р.

У дисертації обґрунтовано теоретичні засади взаємовідносин органів державної влади та інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації молодіжної політики. Визначено та охарактеризовано моделі, які забезпечують удосконалення управління взаємодією органів державної влади та інститутів громадянського суспільства у сфері формування та реалізації молодіжної політики, зокрема суб’єкт-суб’єктна та суб’єкт-розвиваюча моделі та об’єктно-орієнтована (суб’єкт-об’єктна) на засадах соціального партнерства органів державної влади, інститутів громадянського суспільства та молоді, а також обґрунтовано, що оптимальною є суб’єкт-суб’єктна модель, що базується на принципах рівної суб’єктності сторін партнерства, добровільності, компромісу, досягнення консенсусу, прийняття сторонами зобов’язань в межах партнерства і встановлення відповідальності за їх дотримання, що передбачає симетрію відносин суб’єктів, між якими вони встановлюються, впровадження якої позитивно вплине на рівень керованості процесів формування та реалізації молодіжної політики та забезпечить дифузію практик соціального партнерства в ті сегменти молодіжної політики, де вони не представлені.
Об’єкт дослідження – процеси формування та реалізації молодіжної політики у контексті державно-управлінської діяльності.
Предмет дослідження – взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства у формуванні й реалізації молодіжної політики в Україні.