Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Кафедра філософії, соціології державного управління

Кафедра філософії, соціології державного управління створена у 1999 році на підставі рішення Вченої ради ДФ УАДУ та у відповідності до наказу директора ДФ УАДУ при Президентові України від 15.04.1999 р.
Місія кафедри – здійснення професійної підготовки висококваліфікованих кадрів для державного управління, місцевого самоврядування й інших сфер, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, якісно надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві.
Стратегічні цілі та пріоритети кафедри:
- якісна професійна підготовка фахівців з державного управління, місцевого самоврядування за спеціальностями «Державне управління», «Державне управління у сфері охорони здоров’я», «Місцеве самоврядування»;
- перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за реґіональною та обласною програмами та тематичними короткостроковими семінарами з урахуванням вимог сьогодення та освітніх потреб слухачів;
- якісна професійна підготовка фахівців для виконання економіко-організаційних завдань у службах управління, економіки і фінансів, маркетингу, управління персоналом та в органах місцевого самоврядування за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування»;
- навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін кафедри;
- виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень за визначеними пріоритетними напрямками розвитку галузі науки «Державне управління»;
- якісна підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в галузі науки «Державне управління» через аспірантуру та докторантуру;
- забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування експертно-консультативними, інформаційно-аналітичними та науково-методичними послугами з питань публічного управління;
- організація та проведення науково-комунікативних заходів для обговорення найбільш актуальних теоретичних і практичних питань розвитку соціально-гуманітарної сфери.

Презентація кафедри філософії, соціології державного управління
Довідка про кафедру філософії, соціології державного управління

Завідувач кафедри

Шевченко Сергій Олексійович

Шевченко Сергій Олексійович, доктор наук з державного управління, доктор філософії з педагогіки, професор, Заслужений працівник освіти України

Викладачі кафедри

 • Шевченко Сергій Олексійович - доктор наук з державного управління, доктор філософії з педагогіки, професор, Заслужений працівник освіти України - завідувач кафедри
 • Глотов Борис Борисович - доктор філософських наук, професор - професор кафедри
 • Шпекторенко Ігор Валентинович - доктор наук з державного управління, професор - професор кафедри
 • Хміль Тетяна Володимирівна - кандидат філософських наук, доцент - доцент кафедри
 • Кірєєва Ольга Борисівна - кандидат наук з державного управління, доцент - доцент кафедри
 • Голубчик Ганна Данилівна - кандидат історичних наук, доцент - доцент кафедри
 • Павлун Юрій Іванович - кандидат філософських наук, доцент - доцент кафедри
 • Ботвінов Ростислав Георгійович - кандидат юридичних наук - доцент кафедри
 • Сидоренко Наталія Сергіївна - кандидат наук з державного управління - доцент кафедри

Науково-освітній потенціал кафедри:

Освіта. Державне управління розвитком освіти (дошкільної, шкільної, позашкільної, вищої, післядипломної; професійна підготовка державних службовців та вищих керівних кадрів). Освітня політика. Розвиток державно-громадського, громадського, громадсько-державного партнерства в управлінні освітою. Компетентнісний і акмеологічний підходи в освіті. Електронне навчання. Професіоналізм державних (публічних) службовців. Ціннісно-орієнтаційні якості персоналу публічного управління. Формування управлінської еліти в Україні.

Управління знаннями. Управління інтелектуальними і інформаційними ресурсами суспільства. Професійні мережеві співтовариства у розвитку публічної служби. Професійна мобільність і компетентність державних службовців.

Політика і влада. Взаємодія державних інституцій та громадянського суспільства. Забезпечення якості державного управління в органах влади. Політичні технології. Політичний імідж. Політичні партії. Становлення публічного адміністрування в Україні.
Соціум. Соціальна політика. Соціальний захист. Соціальні послуги. Демографічна політика. Молодіжна політика. Людські ресурси. Соціально-психологічна адаптація і реабілітація населення. Соціальне партнерство. Соціальне страхування. Міграційні процеси.

Культурна політика. Культурно-історична складова державного управління. Трансформація соціальних та духовних цінностей: державно-управлінські аспекти. Культурна політика. Охорона пам’яток історії і культури. Ідентичність людини в сучасному суспільстві.
За останні 10 років кафедра випустила 500 магістрів державного управління.

Комунікативні заходи та розвиток наукових зв'язків

Кафедра є організатором науково-комунікативних заходів. Щороку, з 2006 р., проводиться Регіональна науково-практична конференція за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком». Конференція стала важливим науково-комунікативним заходом для учених і практиків, майданчиком становлення молодих фахівців, нової генерації вітчизняної інтелектуальної еліти.

З 2009 р. щорічно проводиться Круглий стіл для обговорення найбільш актуальних поточних проблем розвитку управлінської науки і практики:
• «Система оцінювання кадрів: стан та перспективи розвитку» (2009 р.);
• «Проблеми кадрового забезпечення адміністрування процесів соціального розвитку» (2010 р.);
• «Особливості соціального управління в Україні» (2011 р.);
• «Взаємозв’язок політики і управління: теоретичний і прикладний аспект» (2013 – 2015 рр.)

З 2010 р. щорічно проводиться Всеукраїнська міжвузівська конференція студентів і молодих вчених «Становлення публічного адміністрування в Україні», яка дає можливість молодим науковцям, студентам і слухачам Інституту апробувати результати своїх перших наукових досліджень.
За результатами заходів видаються збірки матеріалів.

Співробітники кафедри беруть участь у конференціях, міжнародних конгресах, семінарах та круглих столах.

Кафедра співпрацює з департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, відділом з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування Дніпропетровської обласної ради, Дніпропетровським інститутом післядипломної педагогічної освіти, надає експертно-аналітичну допомогу, бере участь в організації і проведенні спільних науково-комунікативних заходів, тематичних семінарів.

Навчально-методична діяльність кафедри

Спеціальність «Державне управління»:
- Етнополітичні процеси в сучасній Україні
- Концептуальні засади взаємодії політики і управління
- Методологія сучасного наукового пізнання в галузі державного управління
- Партії та громадсько-політичні рухи: світовий досвід і Україна
- Політична іміджелогія
- Соціальний захист і соціальне забезпечення
- Соціально-філософський аналіз суспільного розвитку
- Управління соціальним і гуманітарним розвитком
Спеціальність «Менеджмент організацій та адміністрування»:
- Екологія
- Етика та естетика
- Історія української культури
- Комунікації в управлінській діяльності
- Культурологія
- Методи творчого пошуку
- Політологія
- Соціологія
- Філософія
Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за реґіональною та обласною програмами:
- Державне управління людськими ресурсами
- Етико-правовий статус державного службовця
- Краудсорсинг як інноваційний метод взаємодії влади та громадськості
- Організація державної влади в Україні
- Реґіональне управління природоохоронною діяльністю в Україні
- Суспільна пам'ять та історична політика в Україні
- Сутність і функції управлінської діяльності та її вплив на ефективність державного управління
- Сучасна історія державного будівництва в Україні
- Управління званнями при наданні адміністративних послуг

Наукова, науково-організаційна і науково-практична робота.

2002 р. – «Методологія аналізу соціально-політичних проблем сучасного українського суспільства» (державний реєстраційний номер 0102U003693).
2003-2005 рр. – «Концептуально-методологічні основи управління соціальним розвитком українського суспільства» (державний реєстраційний номер 0104U006874).
2008 р. – «Соціокультурні, ментальні та духовні аспекти підготовки управлінської еліти в Україні (з використанням тренінгових технологій)» (державний реєстраційний номер 0108U003401).
2009-2011 рр. – «Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування» (державний реєстраційний номер 0110U002237).

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів

Кафедра ФСДУ

Кафедра є платформою для самореалізації учених.
У колективі виконали свої роботи доктори наук:

 • Глотов Борис Борисович
 • Кринична Ірина Петрівна
 • Липовська Наталія Анатоліївна
 • Шевченко Сергій Олексійович
 • Шпекторенко Ігор Валентинович

кандидати наук:

 • Брус Тетяна Миколаївна
 • Виноградова Наталія Леонідівна
 • Вітер Дмитро Володимирович
 • Голоха Любов Федорівна
 • Дніпренко Наталія Костянтинівна
 • Кірєєва Ольга Борисівна
 • Ковальова Дарина Володимирівна
 • Курасова Євгенія Євгенівна
 • Сидоренко Наталія Сергіївна
 • Терентьєв Микола Васильович
 • Марасюк Сергій Станіславович
 • Марценюк Олена Олександрівна
 • Наріжний Данило Юрійович
 • Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

Основні публікації співробітників кафедри

Монографії:

 1. Вікторов В. Г. Управління якістю освіти (соціально-філософський аналіз) / В.Г. Вікторов. - 2-е видання, доповнене, перероблене: наук. видання. - Д. : Пороги, 2010. - 286 с.
 2. Вікторов В.Г., Шевченко С.О. Основи наукових досліджень : навч. посіб. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. - 64 с.
 3. Глотов Б. Б. Культурно-цивілізаційний вибір українського народу : моногр. / Б.Б. Глотов, Д.В. Вітер. - К. : ДАКККіМ, 2009. - 319 с.
 4. Забезпечення якості освіти: теорія та практика : кол. монографія / Н.В. Житнік, І.В. Вишнякова, С.О. Шевченко [та ін.]; за заг. ред. Н.В. Житнік. - Д. : ІМА-прес, 2011. - 167 с.
 5. Підготовка управлінської еліти в Україні: теорія і практика: кол. моногр. / А.В. Решетніченко, В.Г. Вікторов, О.Б. Кірєєва [та ін.] ; за заг. ред. О.Б. Кірєєвої. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. - 192 с.
 6. Решетніченко А.В. Світоглядні трансформації еволюційного соціуму / А.В. Решетніченко // Філософія інтеграції: монографія / за заг. ред. В.Д. Бондаренка, Ф.Г. Ващука. - Ужгород : Зак ДУ, 2011. - С. 172 - 192.
 7. Світогляд, культура, ідеологія. Виклики глобалізації : монографія / Б.Б. Глотов, О.М. Корх, А.В. Решетніченко, Д.В. Вітер. – К. : НАКККіМ, 2012. – 165 с.
 8. Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій / В.Г. Вікторов, А.В. Решетніченко, К.М. Романенко та ін. // Філософсько-антропологічні виміри глобальних трансформацій : монографія колективу авторів / наук. ред. Т.І. Власова – Д. : Маковецький, 2012.
 9. Шевченко С.О. Державно-громадське управління якістю вищої освіти в Україні: теоретико-методологічні засади та механізми практичної реалізації : монографія / С.О. Шевченко. - Д. : НГУ, ДРІДУ НАДУ, 2011. - 290 с.
 10. Шпекторенко І.В. Безперервна освіта і самоосвіта державних службовців: практ. посіб. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. - 56 с.
 11. Шпекторенко І.В. Професійна мобільність державного службовця: моногр. / І.В. Шпекторенко. - Д. : Моноліт, 2009. - 242 с.

Науково-методичні праці:

 1. Державна атестація в галузі знань «Державне управління»: вимоги та порядок проведення : навч.-метод. посіб. / С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Ю. П. Шаров, І. А. Чикаренко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 76 с.
 2. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Суспільна пам’ять у державному управлінні» /Укл. Г.Д. Голубчик – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2015. – 16 с.
 3. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни«Політологія» / уклад.О. Б. Кірєєва. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 28 с.
 4. Методичні рекомендації до вивчення модуля «Етнополітичні процеси в сучасній Україні» / Укл. Г. Д. Голубчик – Д.: ДРІДУ НАДУ,2015. – 16 с.
 5. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Історія української культури» / уклад. Н. С. Сидоренко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2013. – 21 с.
 6. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни «Культурологія» / уклад. Н.С. Сидоренко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014. – 20 с
 7. Соціологія : опорний конспект лекцій / О. Б. Кірєєва. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. - 52 с.
 8. Соціологія праці : опорний конспект лекцій / О. Б. Кірєєва. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2009. - 44 с.

Контакти

49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, кімн. 411
тел. (056) 794-58-29