Перелік найбільш вагомих наукових публікацій кафедри

Монографії


1. Фінансова децентралізація: досвід малих міст / Л.М. Зайцева, Ю.П. Сурмін, С.М. Серьогін, В.І. Попруга : монографія. – Д : ДРІДУ УАДУ. – 2002. – 69 с.
2. Методологічні підходи до визначення проблемних територій та напрями регулювання їх подальшого розвитку / Л.М. Зайцева, С.М. Серьогін, В.В. Антонов, Т.О. Савостенко, І.Е. Польська [та ін.]; за наук. та заг. ред. Л.М. Зайцевої : монографія. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2003. – 144 с.
3. Аналіз тенденцій соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області та її адміністративно-територіальних одиниць / Л.М. Зайцева, В.В. Антонов, С.М. Серьогін, Т.О. Савостенко, І.Е. Польська [та ін.]; за наук. та заг. ред. Л.М. Зайцевої : монографія. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2003. – 224 с.
4. Методологія комплексної оцінки рівня соціально-економічного розвитку області та її адміністративно-територіальних одиниць / Л.М. Зайцева, В.В. Антонов, С.М. Серьогін, В.О. Федюшичев, І.Е. Польська [та ін.]; за наук. та заг. ред. Л.М. Зайцевої : монографія. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2004. – 132 с.
5. Інвестиції та інвестування в соціалізації економіки України: теорія, методологія, перспективи : монографія / Л.М. Тимошенко, Н.М. Дєєва, В.І. Попруга, Т.О. Савостенко [та ін.]; за ред. д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України Л.М. Тимошенко : монографія. – Д.: Пороги, 2005. – 509 с.
6. Стан та перспективи розвитку регіонів України в умовах соціалізації економіки: монографія / Т.О. Савостенко, Н.М. Дєєва, І.Е. Польська [та ін.] ; за заг. ред. Т.О. Савостенко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. – 130 с.
7. Ковальчук К.Ф. Оцінка ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій : монографія / Ковальчук К.Ф., Бандоріна Л.М., Савчук Л.М. – Д. : ІМА – прес, 2007. – 132 с.
8. Методологія вибору ефективного виду лізингової угоди основними учасниками : монографія / Ковальчук К.Ф., Вишнякова І.В., Савчук Л.М. – Д. : ІМА – прес, 2007. – 118 с.
9. Тарасевич В.М. Закон усреднения, или золотой середины, и его применение в поисках стратегии развития Украины. Институциональная теория и институциональная эволюция // Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований : монографія / Тарасевич В.М., Лебедєва В.К.; под ред. д-ра экон. наук А.А. Гриценко. – Х. : Форт, 2008. – 928 с.
10. Ковальчук К.Ф., Рева Т.М. Льготы как инструмент налогового регулирования / Налогообложение: проблемы науки и практики: монографія. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2008. – С. 113 – 128.
11. Методологічні засади державної політики сталого регіонального розвитку : монографія / Т.О. Савостенко, В.І. Попруга, І.Е. Польська [та ін.]; за заг. ред. Т.О. Савостенко. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – 160 с.
12. Ковальчук К.Ф. Моделирование неопределенности поведения сложных экономических систем / Современные проблемы моделирования социально-экономических систем» : монография. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2009. – С. 38 – 50.
13. Тарасевич В.М. О срединности евразийско-православной цивилизации / В.М. Тарасевич // Экономика цивилизаций в глобальном измерении : монография – М. : ТЕИС, 2011. – 768 с. (С. 455 – 487).
14. Тарасевич В.Н. Евразийская идея в новом мире: международное научное исследование : монография. – Астана, 2011. – 348 с.
15. Основи упередження кризових явищ в управлінні територіальним розвитком : монографія / О.Ю. Бобровська, Є.І. Бородін, Т.О. Савостенко [та ін.]; за заг. ред. О.Ю. Бобровська та Т.О. Савостенко – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 296 с.

16. Каховська О.В. Соціальність і її забезпечення в транзитивній економіці: теорія, оцінка, механізм регулювання : монографія / О.В. Каховська. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 348 с.
17. Крушельницька Т.А. Управління податковою системою України в умовах міжнародної економічної інтеграції : монографія / Т.А. Крушельницька.– Донецьк: Юго-Восток, 2012. – 412 с.
18. Тарасевич В.Н. О космогенно-синергетических началах эволюции и перемене человеческой деятельности / В.К. Лебедева, В.Н. Тарасевич // В.И. Вернадский и ноосферная парадигма развития общества, науки, культуры, образования и экономики в XXI веке: коллективная монография / под науч. ред. А.И. Субетто и В.А. Шамахова. В 3-х томах. Т. 3. – СПб.: Астерион, 2013. – С. 222 – 233.
19. Тарасевич В.Н. О широком смысле и предметном пространстве современной политической экономии / В.Н. Тарасевич // Политэкономия: социальные приоритеты. Материалы первого междунар. политэконом. конгр. Т. 1: От кризиса к социально ориентированному развитию: реактуализация политической экономии: монография. – М.: ЛЕНАНД, 2013. – С. 172 – 187.
20. Тарасевич В.Н. О синергетико-сетевой природе инноваций / В.Н. Тарасевич // Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем: монография / под ред. чл.-кор. НАН Украины А.А. Гриценко; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. – К. : 2013. – С. 403 – 415.
21. Швець В.Я., Бобровська О.Ю. Концептуальні засади підвищення соціальної відповідальності органів місцевої влади / В.Я. Швець, О.Ю. Бобровська // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за заг. ред.. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. Ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т.2. – 408 с. (С. 329-339)
22. Бобровська О.Ю. Корпоративне управління соціальним розвитком територіальних громад: монографія / О.Ю. Бобровська, І.В. Шумік. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2014. – 170 с.

Автореферати дисертацій

1. Савостенко Т.О. Удосконалення механізму регулювання інвестиційної діяльності в Україні та її регіонах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.02.03 / Тетяна Олександрівна Савостенко; – Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с.
2. Польська І.Е. Удосконалення механізму оцінки та регулювання соціального розвитку регіонів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.02.03 / Ірина Ернестівна Польська ; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – 20 с.
3. Каховська О.В. Удосконалення планування виробничих затрат металургійного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Олена Володимирівна Каховська ; Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – 20 с.
4. Мізіна І.В. Концептуалізація побудови та функціонування бюджетної системи місцевого самоврядування : автореф. дис. к. держ.упр. : 25.00.04 / Ірина Валеріївна Мізіна ; ДРІДУ НАДУ. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.
5. Скрипченко Н.М. Організаційно-інструментальне забезпечення управління стійким розвитком адміністративних районів : автореф. дис. к.держ.упр. : 25.00.04 / Наталія Миколаївна Скрипченко ; ДРІДУ НАДУ. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.
6. Костенко М.М. Адаптація управління регіональним розвитком до динамічних процесів в системі національної економіки : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.03 / Максим Миколайович Костенко ; Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.
7. Курінний О.В. Управління розвитком організаційної структури підприємства України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Курінний Олександр Володимирович ; Харківський національний університет. – Харків, 2011. – 20 с.
8. Крушельницька Т.А. Державне управління розвитком податкової системи України в умовах інтеграції у світовий економічний простір : автореф. дис. ... д. держ. упр. : 25.00.01 / Таїсія Анатоліївна Крушельницька ; Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2013. – 36 с.
9. Матвеєва О.Ю. Вдосконалення фінансового забезпечення місцевого самоврядування в умовах децентралізації : автореф. дис. к.держ.упр. : 25.00.04 / Ольга Юріївна Матвеєва ; ДРІДУ НАДУ. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.
10. Каховська О.В. Науково-методологічні основи державного регулювання динаміки соціальності в перехідній економіці : автореф. дис. ... д. екон. наук : 08.00.03 / Олена Володимирівна Каховська ; Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 40 с.
11. Шумік І.В. Організаційні засади корпоративного управління соціальним розвитком територіальних громад : автореф. дис. к.держ.упр. : 25.00.04 / Ірина Володимирівна Шумік ; ДРІДУ НАДУ. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.
12. Бородіна О.А. Державне управління розвитком регіонів: європейський досвід та його адаптація в Україні : автореф. дис. к.держ.упр. : 25.00.01 / Оксана Анатоліївна Бородіна ; ДРІДУ НАДУ. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.
13. Сергєєва О.Р. Оцінювання рівня розвитку місцевого самоврядування в Україні як фактору становлення громадянського суспільства : автореф. дис. к.держ.упр. : 25.00.04 / Олена Романівна Сергєєва ; ДРІДУ НАДУ. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.
14. Ліфанова Є.О. Формування та розвиток іміджу міста органами місцевого самоврядування : автореф. дис. к.держ.упр. : 25.00.04 / Євгенія Олександрівна Ліфанова ; ДРІДУ НАДУ. – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с.

Підручники


1. Економічна теорія. Політекономія : підручник (гриф МОН) / В.М. Тарасевич, О.Ю. Бобровська, О.В. Давидов [та ін.]; за ред. В.М. Тарасевича. – К. : Знання, 2012. – 206 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
2. Економічна теорія. Національна економіка: підручник (гриф МОН) / В.М. Тарасевич, В.Я. Швець, Т.О. Савостенко [та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – К. : Знання, 2012. – 270 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
3. Історія економічних вчень: підручник / В.М. Тарасевич, В.В. Білоцерківець, В.К. Лебедєва [та ін.]; за ред. В.М. Тарасевича, Ю.Є. Петруні. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 352 с.

Навчальні посібники


1. Регіональне управління : навч. посіб. (гриф МОН) / Л.М. Зайцева, С.М. Серьогін, Н.Й. Коніщева, В.Є. Зайцев, Т.О. Савостенко, І.Е. Польська, за наук. та заг. ред. д.е.н. Зайцевої Л.М. – Д. : ДФ УАДУ, 2000. – 354 с.
2. Планування розвитку територій : навч. посіб. / Т.О. Савостенко, О.Г. Братута, І.Е. Польська. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. – 78 с.
3. Ковальчук К.Ф., Рева Т.М., Кучкова Н.В. Місцеві фінанси : навч. посіб. (гриф МОН). – К. : ЦНЛ, 2007. – 208 с.
4. Тарасевич В.М., Рябцева Н.В., Завгородня О.О. Національна економіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К.
[та ін.] ; за ред. В.М. Тарасевича. – К .: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с.
5. Національна економіка: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. /
В.М. Тарасевич., О.В. Летуча, Т.О. Савостенко [та ін.] / За ред. В.М. Тарасевича. –
К. : Центр учбової літератури. 2009. – С. 170 – 191.
6. Регіональне управління: навч. посіб. / С.М. Серьогін, Т.О. Савостенко, І.Е. Польська, О.Ю. Бобровська [та ін.] – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – 164 с.
7. Муніципальний менеджмент: навч. посіб. (гриф МОН) / Ю.П. Шаров, І.А. Чикаренко, О.Ю. Бобровська [та ін.] / за наук. та заг. ред. Ю.П. Шарова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – 404 с.
8. Тарасевич В.М. Міжнародна економіка : навч. посіб. / за ред. А.О. Задої, В.М. Тарасевича. – Д. : ДУЕП, 2010. – С. 8 – 32.
9. Бобровська О.Ю. Методичні засади корпоративного управління соціальною сферою : навч. посіб. (гриф МОН) / О.Ю. Бобровська. – Д. : ДДТУ, 2010. – 262 с.
10. Управління регіональним розвитком: навч. посіб. (гриф МОН) / С.М. Серьогін, Т.О. Савостенко, І.Е. Польська, В.М. Тарасевич, О.Ю. Бобровська [та ін.]; за заг. ред. Бобровської О.Ю. та Савостенко Т.О. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2010. – 168 с.
11. Бобровська О.Ю. Формування моделей корпоративного управління в муніципальному менеджменті : навч. посіб. (гриф МОН) / О.Ю. Бобровська. – Д. : ДДТУ, 2010. – 313 с.
12. Регіональне управління: навч. посіб. в слайдах / С.М. Серьогін, Т.О. Савостенко, І.Е. Польська, О.Ю. Бобровська [та ін.] – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 264 с.
13. Інноваційний менеджмент: навч. посібн. / В.Ю. Припотень, О. В. Каховська, О. В. Новак. – Алчевськ: ДонДТУ, 2010. – 398 с.
14. Державне управління в соціально-гуманітарній сфері: теорія та практика : навч. посіб. (гриф МОН) / І.І. Хожило, О.Ю. Бобровська, Б.П. Колесніков [та ін.] – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 211 с.
15. Корпоративне управління соціальною сферою: концептуальні засади : навч. посіб. / О.Ю. Бобровська, І.І. Хожило, І.В. Шумік. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2011. – 216 с.
16. Прогнозування розвитку територій. Демографічне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском (гриф МОН) / Н. І. Балдич, О. В. Берданова, Н. М. Гринчук [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2013. – 112 с.
17. Державне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій : навч. посіб. / А.Б. Кондрашихін, О.Ю. Бобровська, Т.О. Савостенко – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 252 с.
18. Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском (гриф МОН) / Ю.П. Шаров, О.Ю. Бобровська, М.А. Латинін [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 128 с.
19. Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг : навч. посіб. з компакт-диском (гриф МОН) / К.М. Бліщук, А.С. Крупнік, Є.Г. Матвіїшин [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 120 с.
20. Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : навч. посіб. з компакт-диском (гриф МОН) / В.В. Мамонова, С.Ю. Лукін, Ю.Б. Молодожен [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. – К. : К.І.С., 2014. – 200 с.
21. Бобровська О.Ю. Застосування корпоративного способу господарювання в територіальних громадах: навч. посіб. (гриф МОН) / О.Ю. Бобровська. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2014. – 236 с.

Практичні посібники

1. Академічний бізнес-інкубатор: організаційно-методичне забезпечення впровадження інновацій : практ. посіб. / Серьогін С.М., Бородін Є.І., Фітерніцька-Горзько М. [та ін.] ; за заг. і наук. ред. С.М. Серьогіна. – Д. : Принта, 2013. – 120 с.

Інші розробки, брошури


1. Державна політика сталого регіонального розвитку : наук. розробка / Т.О. Савостенко, В. І. Попруга, І. Е. Польська [та ін.] ; за заг. ред. Т.О. Савостенко. – К. : НАДУ. – 2008. – 40 с.
2. Забезпечення соціально орієнтованого розвитку регіонів України : наук. розробка / Т.О. Савостенко, В.І. Попруга, І.Е. Польська [та ін.] ; за заг. ред. Т.О. Савостенко. – К. : НАДУ. – 2009. – 40 с.
3. Савостенко Т.О. Формування механізму організаційно-аналітичного забезпечення управління територіальним розвитком : наук. розробка / авт. кол. : Т.О. Савостенко, В.І. Попруга, І.Е. Польська, О.Ю. Бобровська [та ін.] ; за заг. ред. Т.О. Савостенко. – К. : НАДУ, 2010. – 44 с.