Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Кафедра економіки та регіональної економічної політики

Кафедра заснована у вересні 2000 р. (наказ № 172-к від 04.09.2000 р.) як результат розділення кафедри економіки та менеджменту на дві самостійні кафедри. Кафедра організована як реакція на потреби уряду для вироблення економічних, правових механізмів регулювання економіки не тільки на державному рівні, а й регіональному.
Місія кафедри – професійна підготовка фахівців сфери публічного управління та бізнесу, що відповідає світовим і національним вимогам до профілю професійної компетенції державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування нового покоління, освічених, цілеспрямованих й творчо налаштованих, здатних формувати й реалізовувати державну та регіональну економічну політику, виконувати управлінські функції на інноваційних засадах.

Завідувач кафедри

Бобровська Олена Юріївна

Бобровська Олена Юріївна, доктор наук з державного управління, професор - завідувач кафедри

Склад кафедри


Навчально-методична та наукова діяльність кафедри

Навчальна робота

На кафедрі організовується та здійснюється у відповідності до затверджених навчальних планів, робочих навчальних програм та кваліфікаційних характеристик випускників і складається з планування, організації та проведення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи слухачів, їх практичної підготовки, виконання індивідуальних завдань, контролю засвоєння ними навчального матеріалу за спеціальностями: 281 «Публічне управління та адміністрування» Кваліфікація: Доктор філософії в галузі управління та адміністрування, «Публічне управління та адміністрування» (освітній ступень магістра), «Публічне управління та адміністрування» (освітній ступінь бакалавра), 073 «Менеджмент» (освітній ступінь бакалавра), 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління проектами», а також на короткотермінових курсах підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (на обласній програмі).

Кафедра забезпечує викладання 33 дисциплін, передбачених програмами навчання докторів філософії в галузі управління та адміністрування, магістрів, спеціалістів та бакалаврів. З них 3 викладається для аспірантів спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», кваліфікація: доктор філософії в галузі управління та адміністрування; для магістрів спеціальності 281 – 5 дисциплін, для бакалаврів цієї ж спеціальності – 9 дисциплін; а також 1 дисципліна на спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Управління проектами», 15 – на спеціальності 073 «Менеджмент» (освітній ступінь бакалавра).

Кафедра здійснює підготовку магістрів зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» (денна, вечірня, заочна форми навчання).

Кафедра також проводить заняття на короткотермінових курсах підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування по 8 темам на обласній програмі та по 10 темам на регіональній програмі.
За 19 років роботи кафедри забезпечено наукове керівництво понад 800 магістерськими роботами.

Викладачами кафедри розробляються навчально-методичні комплекси дисциплін - навчальні посібники; опорні конспекти лекцій; методичні вказівки для слухачів та студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт, магістерських та дипломних проектів; методичні матеріали щодо удосконалення системи дидактичного забезпечення навчальних дисциплін, розробки контрольних завдань до семінарських та практичних занять; підготовка індивідуальних семестрових завдань з навчальних дисциплін для самостійної роботи слухачів та студентів; ділові ігри; тести; задачі та інші елементи сучасних освітніх технологій.База знань кафедри (тільки для авторизованих користувачів)

 

 

Науково-дослідна робота

Важливий період перетворення кафедри у зрілий творчий колектив з високою педагогічною майстерністю та науковим потенціалом пов'язаний з ім'ям доктора економічних наук, професора Людмили Михайлівни Зайцевої, яка очолювала кафедру з моменту її заснування по 2005 р. Розвиток наукового напрямку, започаткованого Зайцевою Л.М., кафедра продовжує і сьогодні. В період 2005 – 2009 рр. кафедрою завідувала учениця Людмили Михайлівни – кандидат економічних наук, доцент Савостенко Тетяна Олександрівна, під керівництвом якої проводилися наукові дослідження у сфері регіонального управління, науково-консультаційна робота, експертно-аналітичний супровід діяльності Головного управління економіки обласної державної адміністрації Дніпропетровської області. У 2009 р. кафедру очолила доктор наук з державного управління, професор Бобровська Олена Юріївна. До напрямків наукової діяльності кафедри додалося дослідження проблемних сфер розбудови державності України, розвитку господарюючих систем, методологія вибору і обґрунтування стратегічних пріоритетних напрямів стабільного розвитку територій та їх системного врядування; соціальна і економічна корпоратизація й кластеризація економіки регіонів і формування гнучких, адаптивних і інноваційних моделей та механізмів управління розвитком територій.

На сьогоднішній день наукова діяльність кафедри спрямована на проблематику державного управління соціально-економічним розвитком України та її адміністративно-територіальних одиниць; розробку концептуальних і методологічних положень удосконалення формування й реалізації державної та регіональної економічної політики; науковий супровід прогнозування та планування соціально-економічного розвитку територій з використанням інструментів кількісного аналізу; формування інноваційних організаційно-правових форм господарювання, технологій та механізмів розвитку територій в умовах глобальних змін; впровадження результатів досліджень в практику державного управління та місцевого самоврядування, залучення територіальних громад до саморозвитку за раціональним гармонійним використанням матеріальної бази і природних ресурсів територій при прийнятті управлінських рішень щодо підтримки і супроводу процесів розвитку територій.

Кафедра щорічно проводить міжнародну науково-практичну конференцію «Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення», яка дозволяє згенерувати чисельні напрями досліджень в контексті сталого розвитку територій, в якій акумулюються пропозиції і заходи щодо розвитку територій:

Кафедра проводить дослідження з питань управління соціально-економічним розвитком регіонів України. Наукова робота проводиться за темами відповідно до комплексних наукових проектів Академії:

Члени кафедри приймають участь у виконанні науково-дослідних робіт інших наукових колективів за темами:

• «Розроблення підходів та моделей адаптації системи управління місцевим розвитком до стандартів Європейського Союзу» (2009 – 2010 рр.);
• «Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування» (2009 – 2011 рр.);
• «Інноваційні інструменти стратегічного управління розвитком територій» (01.01.2015 – 30.12.2015 рр.).

Науковцями кафедри виконувались науково-дослідні роботи за замовленням Головного управління економіки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Міністерства вугільної промисловості, а також за грантами міжнародного фонду "Відродження".

Починаючи з 2000 р., результати наукових досліджень кафедри знайшли своє відображення в 22 монографіях, 3 підручниках, 21 навчальних та 1 практичному посібниках (12 – з грифом МОНУ), понад 650 наукових статтях у провідних фахових виданнях, апробовані на наукових комунікативних заходах міжнародного та національного рівня.

Участь викладачів кафедри в міжнародних проектах

• Українсько-польський спільний проект «Співробітництво адміністрації та неурядових організацій для надання соціальних послуг», 2015 р.
• Проект DESPRO в Україні. Підготовка курсу дистанційного навчання для посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області за темою «Реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади» у межах Спільноти практиків «Інновації та кращі практики місцевого самоврядування» та Меморандуму про співробітництво, 2015 – 2016 рр.
• Проект DESPRO в Україні за участю міністерства регіонального розвитку , будівництва та житлово-комунального господарства України та Інституту громадянського суспільства «Практичні аспекти децентралізації та формування спроможних громад», 2015 р.
• Проект Європейського Союзу «Прозорий, підзвітний, ефективний бюджетний процес на місцевому рівні в Україні», 2016 р.
• Проект DESPRO в Україні «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU». 2017 р.
• Швейцарсько-Український проект DOCCU «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU», 2017 р.
• Проект DOBRE Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що впроваджується міжнародною організацією Глобал Комюнінтіз (Global Communibes). 2017 – 2019 рр.
• Проект Громадської організації «Українська експертна фундація» – «Інформаційна платформа сталого розвитку міста Дніпра», 2017 р.
• Проект Громадської організації «Лабораторія наукових ініціатив» – «Створення офісу експертизи стратегічного розвитку міста Дніпра», 2017 р.
• Німецько-Український проект GIZ «Енергоефективне управління муніципальними будівлями» за участю обласної асоціації органів місцевого самоврядування. 2017 р.
• Міжнародний проект з підготовки тренерів-консультантів з питань управління містом «Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством – ІІ», що реалізовано Університетом прикладного менеджменту (м. Мангайм, ФРН) та Національною академією державного управління при Президентові України (м. Київ, Україна), 2017-2018 рр.
• Проект «U-LEAD з Європою», 2018 р.
• Проект «Соціальне підприємництво: досягнення соціальних змін за ініціативою «знизу», що фінансується за підтримки Європейського Союзу, який втілюється Консорціумом із 7 організацій Громадянського суспільства України, Литви та Латвії у тому числі Фондом «Професійний розвиток» у м. Кривий Ріг, та громадською організацією «New Door» (Латвія), 2018 р.
• Проект «Інноваційний університет і лідерство. Фаза ІV: комунікаційні стратегії та відносини університет-школа, що реалізується у співпраці із Міністерством освіти і науки України, Міністерством науки і вищої освіти Республіки Польща та під почесним патронатом Фундації польських ректорів – Інституту суспільства знань, 2018 р.

Перелік найбільш вагомих наукових публікацій кафедри

Підготовка висококваліфікованих фахівців

Ведеться підготовка аспірантів, докторантів та здобувачів наукового ступеня за спеціальностю 281 «Публічне управління та адміністрування. За період існування на кафедрі захищено 21 дисертація, в т.ч. дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління, 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук та 13 – кандидата наук з державного управління.

Кафедра ЕРЕП

Подальші перспективи роботи кафедри

Подальший розвиток навчальної та наукової діяльності кафедри базується на засадах інноваційності й фундаментальності, інтеграції науки і практики, урахування перспектив регіонального розвитку та конкретних освітніх запитів сучасності, співробітництва з науковими колективами, що займаються аналогічною проблематикою.

Контакти

49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, 29, кімн. 302
тел. (056) 794-58-21
E-mail: eco@vidr.dp.ua