Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Про інститут

Дніпропетровський  регіональний інститут державного управління

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України є навчальним закладом IV рівня акредитації.

Місія інституту – підготовка висококваліфікованих управлінських кадрів, здатних впроваджувати системні зміни для подальшого розвитку країни на національному, регіональному та місцевому рівнях як у сфері публічного управління, так і в інших сферах життєдіяльності суспільства.

Згідно з місією, інститутом здійснюється професійна підготовка висококваліфікованих відповідальних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, інших сфер управлінської діяльності, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.


 


Стратегія розвитку Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на період до 2020 р.Інститут є регіональною установою, яка поширює свою діяльність на територію Дніпропетровської, Донецької, 3aпopiзької, Кіровоградської та Черкаської областей.

Інститут створено 29 грудня 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 1069 як Дніпропетровський філіал Інституту державного управління і самоврядування при Кабінетові Міністрів України. 30 травня 1995 р. Указом Президента України № 398/95 його реорганізовано в Дніпропетровський філіал Української Академії державного управління при Президентові України, а 21 вересня 2001 р. Указом Президента України № 850/2001 перейменовано в Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Перший випуск денної форми навчання за спеціальністю "Державне управління" відбувся в 1995 році. За час існування навчального закладу кваліфікацію магістра державного управління здобули понад чотири тисячі слухачів.

З часу створення й донині інститутом керує доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України Серьогін Сергій Михайлович.

Основні напрями роботи:

Навчання в інституті здійснюється на двох факультетах: факультеті державного управління та факультеті менеджменту.

До навчального процесу підготовки магістрів за спеціальностями інституту залучено близько 80 науково-педагогічних працівників. З них 87 % має науковий ступінь доктора або кандидата наук: докторів наук - 25 %; докторів наук, професорів - 13 %; кандидатів наук - 62%; кандидатів наук, доцентів - 51 %.

До проведення практичних та семінарських занять залучаються досвідчені практики у сфері державного управління та місцевого самоврядування.

БібліотекаУ власній спеціалізованій бібліотеці інституту зосереджено найбільш повне в регіоні зібрання вітчизняної та зарубіжної літератури з питань державного управління та місцевого самоврядування, державної служби та кадрової політики, регіональної економіки, права, соціальної та гуманітарної політики, менеджменту, управління проектами.

Інститут успішно здійснює видавничу діяльність. Наукова, навчально-методична, довідкова та прогнозно-аналітична література видається як на власній поліграфічній базі, так і з залученням поліграфічних підприємств міста. За авторством науковців, викладачів і співробітників інституту видається наукова та навчальна літератури, у тому числі монографії за результатами досліджень з найактуальніших проблем державотворення, державної служби, місцевого самоврядування, навчальні посібники, матеріали конференцій.

З метою підвищення ефективності державного управління та місцевого самоврядування в інституті постійно проводяться фундаментальні та прикладні наукові дослідження, надаються експертні та консультативно-дорадчі послуги органам державної влади та місцевого самоврядування. Результати науково-дослідних робіт, дисертаційних досліджень широко обговорюються під час наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, які регулярно проводяться в інституті.

З 1998 року в інституті плідно працює аспірантура та докторантура, випускники яких успішно захистили докторські та кандидатські дисертації.

З січня 2004 р. в інституті працює спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій.

Міжнародна діяльність інституту здійснюється через підвищення кваліфікації викладачів та працівників, спільної роботи із зарубіжними експертами з написання підручників та розроблення навчальних курсів, участі в міжнародних заходах, стажування слухачів та викладачів інституту, залучення фахівців іноземних вищих навчальних закладів до викладання та консультування в інституті.

Інститут успішно розвиває зв'язки з зарубіжними державними, освітніми, науковими та науково-дослідними установами. Давніми партнерами інституту є вищі навчальні заклади з підготовки державних службовців Великої Британії, Франції, Канади, США, Німеччини, Польщі, Чехії, Угорщини.

Матеріально-технічна та соціально-побутова база закладу відповідає сучасним вимогам організації навчального процесу та виховної роботи. Інститут має спортивний комплекс, їдальню, 2 власні гуртожитки зі спеціально облаштованими кімнатами для самопідготовки слухачів і студентів.